O SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť, TOPHOLZ, s. r. o., stabilne pôsobí na trhu od roku 2002, a to v oblasti piliarskej výroby, v spracovaní dreva, výroby drevených obalov a paliet, ako i drobných výrobkov z dreva. Od roku 2004 sídlime a riadime výrobnú prevádzku v obci Krnča, v okrese Topoľčany.

Vďaka kúpe peletovacích lisov sme v roku 2007 rozšíril sortiment i o výrobu drevených peliet. Úpadok stavebného priemyslu v roku 2006 a nástup hospodárskej krízy v roku 2008 mali za následok výpadok výrobnej časti – stavebného reziva. Kríza nás donútila rozšíriť sortiment výrobkov o aktivity z vyššou pridanou hodnotou a finalizáciou výsledného produktu z dreva, čo nás posunulo k výrobe drevených obalov a paliet.

V roku 2009 sme rozšírili naše činnosti o čistenie vodných tokov, o zhodnotenie poškodených, použitých drevených obalov a paliet na energetickú štiepku a o výrobu biomasy.

V priebehu roku 2013 sme spolu s partnerom vybudovali v našom areáli kogeneračný ORC zdroj tepla na báze biomasy, ktorý vyrába elektrickú energiu a teplo pre nás aj domácnosti.

certifikáty

ČASOVÁ OS

 • 2013

  spolu so spriaznenou osobou vybudovanie vlastnej elektrárne

 • 2009

  rozšírenie výroby o čistenie vodných tokov a výrobu biomasy

 • 2008

  pozastavenie výroby stavebného reziva, smerovanie výroby na výrobu drevených obalov a drevených paliet

 • 2007

  začiatok výroby drevených peliet

 • 2004

  zmena sídla spoločnosti do obce Krnča

 • 2002

  založenie spoločnosti , predovšetkým piliarska výroba

Nenávratný finančný príspevok na projekt

Nákup inovatívnej technológie na sušenie dreva pre rozvoj ekologickej výroby spoločnosti TOP HOLZ s.r.o.

Vyhlásenie o začatí realizácie projektu

Kód výzvy: KaHR-111SP-1201
Názov projektu: Nákup inovatívnej technológie na sušenie dreva pre rozvoj ekologickej výroby spoločnosti TOP HOLZ s.r.o. v prevádzke Krnča
Kód ITMS: 25110120742

Týmto vyhlasujem, že spoločnosť: TOPHOLZ, spol. s r.o. so sídlom Družstevná 501, 956 19 Krnča začína realizovať projekt ktorý má za cieľ Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií). Nainštalovaním sušiarenských technológií zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti, kedy sušením dreva vznikajú s polotovarov finálne výrobky.

Projekt sa bude realizovať v sídle spoločnosti v Krnči (Nitriansky samosprávny kraj)

Začiatkom realizácie projektu: 4/2014
Plánované ukončenie projektu: 8/2014

Riadiaci orgán operačného programu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.siea.sk, www.economy.gov.sk

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 278 732,00 €

STIAHNUŤ PDF
Komplexná prestavba rozvodov tepla a tepelných médií vo výrobnom závode spoločnosti TOPHOLZ s.r.o.

Vyhlásenie o realizácii projektu

Kód výzvy: KaHR-21SP-1301
Názov projektu: Komplexná prestavba rozvodov tepla a tepelných médií vo výrobnom závode spoločnosti TOPHOLZ s.r.o.
Kód ITMS: 25120120159

Týmto vyhlasujem, že spoločnosť: TOPHOLZ, spol. s r.o. so sídlom Družstevná 501, 956 19 Krnča zrealizovala projekt ktorý má za cieľ Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológii v energetike a zvyšuje energetickú efektívnosť spoločnosti na strane spotreby energií komplexnou prestavbou rozvodov tepla a tepelných médií vo výrobnom závode spoločnosti. Realizáciou zámeru spoločnosť prispela k efektívnejšiemu využívaniu tepla danej prevádzky, a úspore primárnej energie, t.j. realizáciou rozvodov tepla sa zabezpečil efektívnejší prenos odpadového tepla v rámci areálu čo zabezpečilo lepšiu efektivitu výroby energetických médií čo sa prejaví na znížení emisií CO2 do ovzdušia.

Projekt sa realizoval v sídle spoločnosti Družstevná 501, Krnča (Nitriansky samosprávny kraj)

Začiatkom realizácie projektu: 01/2015
Plánované ukončenie projektu: 05/2015

Riadiaci orgán operačného programu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.siea.sk, www.economy.gov.sk

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 107 577,00 €

STIAHNUŤ PDF

STROJE S KTORÝMI PRACUJEME