Energetická štiepka


Ďalším produktom, patriacim k biomase, patrí energetická štiepka. Naša spoločnosť vyrába energetickú štiepku z odpadu vlastnej drevovýroby, zo zostatkovej drevnej hmoty z ťažby v lese, ktorá už nie je vhodná na predaj ako guľatina a z hmoty vzniknutej pri čistení vodných tokov, ciest, sadov, či zarastených pasienkov. Energetická štiepka je tiež obnoviteľný zdroj energie.

Tento produkt je zaujímavý hlavne pre väčšie spoločnosti, ktoré chcú znížiť svoje náklady na vykurovanie vo svojich fabrikách, prevádzkach a spoločnostiach. Pri výrobe energetickej štiepky nie je potrebné ďalšie spracovanie, vďaka čomu je cenovo prístupná. Drevná štiepka má výhrevnosť, ktorá sa dá prirovnať k uhliu. Rozmery štiepky sa dajú prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Na slovenskom trhu energetická štiepka slúži na výrobu tepelnej alebo elektrickej energie. Najnovší trend v rôznych regiónoch Slovenska je budovanie tepelných kotolní, na výrobu elektriny alebo tepla, a to práve spaľovaním energetickej štiepky. Dokonca začínajú rásť plantáže, kde sa sadia rýchlorastúce dreviny, ako topoľ a vŕba, ktoré slúžia na jej výrobu.

Dopravu vieme zabezpečiť kontajnerovým kamiónom s minimálnym množstvom 7 priestorových metrov a maximálnym množstvom 90 priestorových metrov.